ماه را هدف قرار بده ... تا اگر هم به خطا رفتی، از جایی میان ستاره ها سر در آوری.
                                                                                                (لس براون)