اكنون كه من به فكر رسیدن به ساحلم                         در فكر غرق كردن كشتی است ناخدا

امكان رستگاری من گر نبوده است                              بیهوده آزموده مرا بار ها خدا