به تک تک نقاشیها با دقت نگاه کنید.بسیار زیبا هستند و کلی تفکر پشتشان