بنویس نام مرا در كف دستت ای دوست

تا به هنگام قنوتت نبری از یادم