مردم خوابند. هنگامی كه بمیرند بیدار می شوند.

حضرت علی (ع)