كسی كه عیب تو را به تو بنمایاند تو را خیر خواهی كرده است.

حضرت علی (ع)