به حرف مردمان ای دل مكن تشویش در راهت          كه حرف بی خبر چون وز وز زنبور می ماند

جعفر شكری (تاریك)