شاید آنروز كه سهراب نوشت:             "تا شقایق هست، زندگی باید كرد"
خبری از دل پر درد گل یاس نداشت.
باید اینطور نوشت:              "هر گلی هم باشد،
چه شقایق، چه گل پیچك و یاس،
تا نیاید مهدی(عج)                             زندگی دشوار است.