چرخ های سنگین و زنگ زده زندگی با دست های نامرئی امید می چرخد.

(ناصرالدین سلب الزمانی)