به خطوط عرضی، طولی و مورب خیابونها دقت کنین...
با تشکر از آقای مهندس ابراهیم پور