وافریادا ز عشق، وافریادا                          كارم به یكی طرفه نگار افتادا
گر داد من شكسته دادا، دادا                    ور نه، من و عشق، هرچه بادا، بادا

(ابوسعید ابوالخیر)