گفت : به لبه پرتگاه بیایید.
گفتند : جرأت نمی كنیم.
گفت : به لبه پرتگاه بیایید.
آمدند... آنها را هل داد...
                         و آنها شروع كردند به پر زدن و پرواز كردند.

                                                                               ( آپولینر )