نمی گویم دوستت دارم... نمی گویم عاشقت هستم...
می گویم دیوانه ام، كه اگر روزی ناراحتت كردم، در دلت بگویی :
                                                " ایرادی ندارد... دیوانه است!"