خداوندا
دستانم خالی اند و دلم غرق در آرزوهای دور و دراز...

یا به قدرت بی كرانت دستانم را توانا گردان، یا دلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی كن.