همیشه ابر ها می گریند، ولی همه عاشق ستاره ها می شوند.
دل ابر ها بس پر است.
مواظب باش، "چشمك ستاره ها" ابر ها را از یادت نبرد.