فرقی نمی كند كه بركه آبی كوچك باشی یا دریایی بی كران...
زلال كه باشی، آسمان در توست.