كتاب جهاد با نفس از شیخ حر عاملی كه پیشنهاد می كنم یه نگاهی بهش بندازین.