امام حسن عسکری (ع) فرمودند :

از شهرت طلبی و حب جاه بپرهیز، چه این دو صفت تو را به هلاکت می کشاند.