امام موسی كاظم (ع) فرمودند :

مهربانی نیمی از معیشت است.