پیامبر اكرم (ص) فرمودند :

تو را از سه خوی ناپسند نهی می كنم،

رشك (حسد)

آز (طمع)

و تكبر