رسول اکرم (ص) فرمودند :

زیاده روی ناپسند است،

اما در کار نیک زیاده روی مفهومی ندارد.