این دو شاهكار ادبیات كه پر از زیبایی و خلاقیته تقدیم شما. از قسمت دنبالک روی اسم کتاب کلیک کنین و برین تو صفحه دانلود.

داستان عشاق واقعی رو بخونین.

ای جهان دیده بود خویش از تو
هیچ بودی نبوده پیش از تو...
(نظامی)
هنوزت در سر از شاهی غرور است
دریغا کاین غرور از عشق دور است
کدامین ساعت از من یاد کردی؟
کدامین روزم از خود شاد کردی؟
کدامین جامه بر یادم دریدی؟
کدامین خواری از بهرم کشیدی؟...
(نظامی - از خسرو و شیرین)