برای مدت بیست و سه سال ، سال به سال ، عکس‌های هری ویلکس از همسر و فرزندش در کنار اتومبیل ساب چنین هنرآفرینی میکنند.