مالیات برای یه شركت معمولی

3 میلیون تومان

جریمه مالیات

23 میلیون تومان !!!


این پولا دقیقا كجا میره؟!؟!

:-)وااااللللللاااااا !!


مطالب مرتبط :


وااااللللللاااااا (1)